Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Justlawyersgroup BVBAverwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken en om haar overeenkomst tot advies en/of bijstandverlening uit te voeren. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uitwisseling van gegevens:

De uitvoering van de wettelijke taak of overeenkomst kan met zich meebrengen dat Justlawyersgroup BVBA gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met de Orde van Vlaamse Balies en Orde van advocaten bij de Balie Provincie Antwerpen. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag dan wel een samenwerkingsakkoord.

Beveiliging persoonsgegevens:

Justlawyersgroup BVBA zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Justlawyersgroup BVBA bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar na de afsluiting van het uw dossier bewaard.

Uw privacyrechten:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Justlawyersgroup BVBA van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Justlawyersgroup BVBA behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan Justlawyersgroup BVBA- Broederminstraat 38 – 2018 Antwerpen