Ga naar de inhoud

Contact

Maak je afspraak

Neem contact op

Kosten van uw advocaat en algemene voorwaarden

Erelonen

Elke zaak is verschillend waardoor een kostenraming in het algemeen zeer moeilijk is. De erelonen die aan elke zaak verbonden zijn altijd verschillend.

Bij de eerste raadpleging zal de advocaat u steeds meer uitleg verschaffen. Dan heeft de advocaat een duidelijk beeld van uw probleem en kan hij of zij preciezer aanduiden welke strategie gevolgd kan worden en wat de erelonen zijn die daaraan verbonden zijn.

Steeds zal nagegaan worden een rechtsbijstandsverzekering kan tussenkomen en of u in aanmerking komt voor de kosteloze tweedelijnsbijstand (Pro Deo). In dit laatste geval zal de advocaat beslissen u in dit systeem bij te staan dan wel om u door te verwijzen naar het Bureau voor juridische bijstand.

Voorschotten

In alle zaken wordt gewerkt met voorschotten. Dit betekent dat u op voorhand wordt gevraagd om een deel van het ereloon te betalen.

In ingewikkelde zaken kunnen meerdere voorschotten noodzakelijk blijken. Wanneer uw zaak is beëindigd krijgt u een eindafrekening.

Kantoorkosten en gerechtskosten

Naast het ereloon zijn er ook de kantoorkosten. Dat zijn de vaste kosten voor verzekering, personeel, onderhoud maar ook variabele kosten gemaakt in uw dossier zoals de kosten voor het opmaken van een dossier, kosten van briefwisseling, voor het maken van kopieën, voor het beantwoorden van e-mails, telefoons etc. Voor deze kosten hanteren we vaste tarieven.

Gerechtskosten zijn de kosten die betaald dienen te worden zoals griffierechten, vertalingen deurwaarderskosten enz. Deze kosten dienen uiteraard ook door u betaald te worden.

Rechtsplegingsvergoeding

Als u uw zaak wint kunt u in bepaalde gevallen een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding bekomen. Dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep heeft moeten doen op een advocaat en waarbij u de door u gemaakte kosten gedeeltelijk kan recupereren. Het gaat slechts om een forfaitaire vergoeding zeker niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt. De advocaat zal dit bedrag verrekenen in de eindafrekening.

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het kantoor Justlawyersgoup BVBA, met maatschappelijke zetel te Broederminstraat 38 te 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0716679649 ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Justlawyersgroup BVBA, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van Justlawyersgroup BVBA. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de vennoten van Justlawyersgroup.
  2. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, worden normaliter één advocaat aangeduid als contactpersoon voor de cliënt. Andere advocaten van Justlawyersgroup BVBA kunnen bijkomend aan het team toegevoegd worden indien dit volgens Justlawyersgroup BVBA aangewezen lijkt om te kunnen voldoen aan de door de cliënt gevraagde juridische dienstverlening. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden is Justlawyersgroup BVBA bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.
  3. Wanneer Justlawyersgroup BVBA gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaandelijk of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door Justlawyersgroup BVBA gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking vanwege de cliënt, houdt Justlawyersgroup BVBA zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.
  4. Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten. Onze kosten worden op een forfaitaire basis per eenheid berekend. De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden normaliter bij aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt. De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen zonder voorafgaandelijk bericht worden herzien. Justlawyersgroup BVBA houdt zich bovendien het recht voor om aan cliënten een provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Elke betwisting omtrent facturen dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 15 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij afwezigheid van deze mededeling zal de factuur geacht worden te zijn aanvaard. De facturen zijn opeisbaar vanaf de 15de dag na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zijn interesten conform de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  5. De aansprakelijkheid van Justlawyersgroup en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Justlawyersgroup BVBA en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief aan Justlawyersgroup BVBA wordt betaald in het kader van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege Justlawyersgroup BVBA.
  6. Justlawyersgroup BVBA kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door Justlawyersgroup BVBA moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Justlawyersgroup BVBA op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de aansprakelijkheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.
  7. Niettegenstaande Justlawyersgroup BVBA redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Justlawyersgroup BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Justlawyersgroup BVBA.
  8. Justlawyersgroup BVBA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en direct marketing (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij van Justlawyersgroup BVBA en haar medewerkers zou ontvangen.
  9. De relatie tussen Justlawyersgroup BVBA en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Justlawyersgroup BVBA om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.